Kultura

Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie z dwiema Świetlicami Wiejskimi w Netcie Folwark i Borze oraz Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie i pięć Filii Bibliotecznych w: Białobrzegach, Janówce, Rutkach, Netcie Folwark i Borze. Funkcjonuje również Gminne Centrum Informacji. Instytucje te są animatorami życia kulturalnego w gminie.

Budynek Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie Drugim

Budynek Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie Drugim

Na nich spoczywa odpowiedzialność za rozwój i upowszechnianie kultury oraz ochrona dóbr kultury Gminy Augustów. Instytucje te organizują imprezy integracyjno –kulturalne oraz prowadzą atrakcyjne formy zajęć dla różnych grup wiekowych, by zachęcić wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym całej gminy.
Ośrodek kultury i świetlice wiejskie starają się zaspokajać potrzeby jednostek i grup w zakresie edukacji, informacji i rozwoju osobistego. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez organizowanie:

Zajęcia plastyczne z dziećmi w bibliotece

Zajęcia plastyczne z dziećmi w bibliotece

- zespołowego uczestnictwa w kulturze,
- różnorodnych form edukacji,
- form indywidualnej aktywności kulturalnej,
- imprez kulturalnych o różnorodnym zakresie programowym,
- działalności informacyjno – edukacyjnej i poradniczej
Dzięki środkom unijnym budynek Centrum Kultury został wyremontowany, a plac wokół budynku zagospodarowany. Dzięki tym inwestycjom Centrum Kultury Gminy Augustów podwyższyło standard świadczonych usług kulturalnych oraz poprawiło jakość życia na obszarach wiejskich i w pełni zaspokaja potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Użytkownicy mogą teraz w ciepłym, ładnym otoczeniu korzystać z dużej sali widowiskowej, sali komputerowej, wypożyczalni i czytelni, a na nowo zagospodarowanym terenie z placu zabaw, boiska do gier sportowych, sceny letniej, altany czy grilla. W ciągu roku miejsce to wykorzystywane jest do organizowania imprez i koncertów plenerowych, takich jak: festyn, dożynki, turnieje, zabawy itp. Budynek przystosowany jest dla użytkowników niepełnosprawnych.

Zespół Staroobrzędowców - „Riabina”

Zespół Staroobrzędowców - „Riabina”

Centrum Kultury Gminy Augustów skupia twórców ludowych, zespoły muzyczne oraz zespół Staroobrzędowców „Riabina”, który siedzibę swoją ma w Świetlicy Wiejskiej w Borze. „Riabina” występując na różnorodnych festiwalach i przeglądach w kraju i za granicą promuje Gminę Augustów. Zespół założony został w 1988 roku, reprezentuje on kulturę ludową, tradycję, zwyczaje i obrzędy staroobrzędowców. Jest to jedyny zespół prezentujący tę kulturę w Polsce. Panie z zespołu występują w oryginalnych strojach. Tańczą i śpiewają stare pieśni i bez akompaniamentu w dialekcie języka rosyjskiego.

Przy placówkach kultury skupiają się twórcy ludowi, którzy kultywują polskie tradycje, głównie z naszego regionu i przekazują je młodszemu pokoleniu podczas spotkań, warsztatów i konkursów. Panie Helena Kalisz, Bożena Michniewicz i Wanda Dobkowska wykonują pisanki tradycyjnymi metodami, ozdoby wnętrz, palmy, sztuczne kwiaty, ozdoby choinkowe i prace szydełkowe. Natomiast Panie Jadwiga Zawadzka i Jadwiga Wysocka są mistrzyniami wypieków tradycyjnych z naszego regionu, takich jak brzozy, korowaje i sękacze.

Warsztaty plastyczne z twórczynią ludową - p. Heleną Kalisz

Warsztaty plastyczne z twórczynią ludową - p. Heleną Kalisz

Przy GOK-u zostało utworzone Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Kobieta”. Panie z koła promują swoją gminę, szczególnie poprzez rękodzieło, obrzędowość i tradycyjną kuchnię.

Biblioteki publiczne Gminy Augustów tworzą sieć biblioteczną dostępną dla mieszkańców całej Gminy Augustów oraz innych użytkowników. Biblioteki poprzez zaspokajanie potrzeb czytelniczych służą społeczeństwu naszej gminy w ogólnym upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Są animatorami życia kulturalnego, organizując spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, współpracują z Ośrodkiem Kultury przy organizacji imprez oraz ze Szkołami Podstawowymi i Gimnazjami z terenu Gminy Augustów.
Biblioteki udostępniają:
- zbiory książek
- zbiory multimedialne (GBP)
- czasopisma
Biblioteki zapewniają:
- bezpłatny dostęp do Internetu uczniom, studentom, bezrobotnym i rolnikom
- sprzęt do prezentacji multimedialnych (GBP)
- możliwość obejrzenia filmu – lektur szkolnych (GBP)
Zbiory biblioteczne oraz usługi świadczone przez biblioteki wzrastają dzięki środkom unijnym, Biblioteki Narodowej, Fundacji Bankowej i Fundacji Orange.

Noworoczny Bal Przebierańców

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Kobieta”

Dożynki Gminne Żarnowo Drugie 2010