Inwestycje i projekty gminy

Gmina Augustów zrealizowała projekty ze środków Unii Europejskiej w programach SAPARD, PAOW, SPO, ZPORR, SPO RZL, ES, PO KL, w ramach których wykonano remonty, modernizacje dróg, punktów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego. Zorganizowano Kluby Przedszkolaka, imprezy integracyjne, wykonano remonty szkół (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja pokrycia dachowego, ocieplenie i elewacje), zbudowano wielofunkcyjne boiska przy szkołach, zagospodarowano teren wokół budynku Centrum Kultury Gminy Augustów.

Gmina otrzymała Certyfikat „Gmina otwarta na fundusze strukturalne”.
Urząd Gminy stosuje międzynarodowe standardy zarządzania, w tym wynikające z wymagań norm serii ISO.

Urząd Gminy Augustów w ramach zadań samorządowych świadczy usługi w sposób profesjonalny i przyjazny dla każdego klienta przez kompetentną kadrę Urzędu. Działania pracowników ukierunkowane są na systematyczne poznawanie wymagań społeczności lokalnej oraz zaspokajanie ich oczekiwań.
Uczestnictwo w różnych programach i projektach Unii Europejskiej daje wymierne korzyści finansowe. Dzięki poparciu partnerów lokalnych i nie tylko, Gmina Augustów pozyskuje dotacje na realizację projektów infrastrukturalnych.

Na terenie gminy funkcjonuje działalność gospodarcza w dziedzinach takich jak: sklepy przemysłowo-spożywcze, usługi transportowe, gastronomia, mechanika pojazdowa, usługi tartaczne, usługi weterynaryjne, murarstwo, betoniarstwo, itp.

Gmina Augustów czyni starania w kierunku budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, zakupu sprzętu ratowniczego w ramach zintegrowanego projektu ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego.